Object

Title: Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne

Subject and Keywords:

principles of law   law and morality   national law and EU law   new technologies   alternative dispute resolution methods   changes in law  
zasady prawa   prawo a moralność   prawo krajowe a prawo UE   nowe technologie   alternatywne metody rozwiązywania sporów   zmiany w prawie

Abstract:

The title of the volume is not accidental. In-depth reflection on various areas of law is needed. There are many legal problems that are socially important. The legal system should follow the changing social reality. The legal system should respond to the challenges of modern times. The aim of the volume is to analyze current problems of jurisprudence, assess the existing legal status and identify legal changes. The considerations are interdisciplinary.They combine public law and private law.  

Tytuł tomu nie jest przypadkowy, bowiem olbrzymia liczba problemów prawnych i ich doniosłe znaczenie społeczne uzasadniają pogłębioną refleksję nad różnymi dziedzinami prawa. Bardzo szybko zmieniająca się rzeczywistość społeczna wymusza stałe podążanie za nią systemu prawa. Ten ostatni powinien w jak najszerszym zakresie odpowiadać na wszystkie wyzwania współczesności. Celem tomu jest skupienie uwagi na aktualnych kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych. Podkreślić należy interdyscyplinarny charakter rozważań łączących różne gałęzie prawa publicznego i prywatnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.051

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103016

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information