Object

Title: Idea odpowiedzialnego pożyczania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Idea odpowiedzialnego pożyczania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce

Creator:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta

Subject and Keywords:

non-bank loan institution   Consumer Credit Act   lender   responsible lending   consumer credit   credit worthiness   consumer borrower   information obligation   financial education   responsible lending by consumers   consumer protection   Directive 2008/48 / EC  
niebankowa instytucja pożyczkowa   kredyt konsumencki   obowiązek informacyjny   konsument kredytobiorca   ochrona konsumenta   kredytodawca   odpowiedzialne pożyczanie przez konsumentów   edukacja finansowa   odpowiedzialne kredytowanie

Abstract:

In the post-crisis reality, due to the large scale of the phenomenon of consumer over-indebtedness and its negative effects both individually and globally, due to the generation of excessive credit and even systemic risk, the problem of responsible lending by creditors and responsible lending by consumers becomes increasingly far-reaching and ceases to have only the form of postulate, and becomes the subject of regulation, broadly understood jurisprudence. The idea of responsible lending is implemented by proper examination of the creditworthiness of the consumer by the lenders, both before granting the loan and during the loan, and informing him about the terms of the loan agreement, in particular about the costs borne by him, as well as the legal and economic consequences of not doing so. Contract by the consumer. The aim of this study is to present the idea of responsible lending on the part of lenders such as non-bank lending institutions, as well as responsible lending by consumer borrowers, ways of its implementation and enforcement and practical application by both lenders and consumers, as well as competent institutions whose goal is to protect the consumer against excessive indebtedness, but also against the occurrence of individual and systemic risk and misselling on the non-bank consumer credit market, which ultimately leads to a significant deterioration of the financial situation not only of consumers but also of lenders and consequent – negatively affects the proper and stable functioning of this part of the financial services market (non-consumer consumer credit market and thus consumer credit market in general).  

W rzeczywistości pokryzysowej, wobec dużej skali zjawiska nadmiernego zadłużania się konsumentów i jego negatywnych skutków zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym, z uwagi na generowanie nadmiernego ryzyka kredytowego, a nawet systemowego, problem odpowiedzialnego zaciągania pożyczek przez konsumentów (odpowiedzialnego zadłużania się) staje się coraz doniosłym problemem etycznym, prawnym i społecznym i nie może być jedynie postulatem. Idea odpowiedzialnego kredytowania rozumiana szeroko z perspektywy odpowiedzialnego udzielania kredytu przez kredytodawcę poprzez badanie zdolności kredytowej konsumenta przed udzieleniem kredytu, jak i jej kontrolowanie w okresie kredytowania oraz informowanie go o warunkach umowy kredytowej, w tym w szczególności o ponoszonych przez niego kosztach, jak i konsekwencjach prawnych oraz ekonomicznych niewykonywania tej umowy przez konsumenta, obejmuje także odpowiedzialne zadłużanie się przez konsumenta. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie idei odpowiedzialnego kredytowania jedynie po stronie kredytobiorców konsumentów (odpowiedzialnego pożyczania), bez perspektywy kredytodawców, jakimi są niebankowe instytucje pożyczkowe. Realizacja idei odpowiedzialnego pożyczania wyraża się w świadomym (ryzyka i kosztów) zaciąganiu zobowiązań kredytowych przez konsumentów, ochroną ich przed nadmiernym zadłużaniem się, ale także przed niezwykle szkodliwym zjawiskiem, jakim jest misselling na rynku niebankowych kredytów konsumenckich, które w efekcie doprowadza do znaczącego pogorszenia ich sytuacji finansowej i życiowej, a konsekwencji wpływa negatywnie na prawidłowe i stabilne funkcjonowanie rynku kredytów konsumenckich będącego częścią rynku usług finansowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94283   ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Object collections:

Last modified:

Jun 23, 2022

In our library since:

Feb 5, 2019

Number of object content hits:

483

Number of object content views in PDF format

567

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101509

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information