Object

Title: The role of parent-type care and educational facility, but relations orphans with their parents and guardians ; Rola placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego a relacje osób osieroconych z rodzinami i opiekunami

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of parent-type care and educational facility, but relations orphans with their parents and guardians  
Rola placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego a relacje osób osieroconych z rodzinami i opiekunami

Creator:

Porąbaniec, Małgorzata   Klimczyk, Karolina

ORCID:

0000-0003-4804-067X

Subject and Keywords:

social orphanage   family   care and upbringing institution of family type   relations  
sieroctwo społeczne   rodzina   placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego   relacje

Abstract:

The aim of this study is to analyze and interpret the experiences of the pupils of the Family Care Facility in Włoszczowa. For the purposes of this study, a qualitative method has been used. A narrative analysis was used, which was possible thanks to a partially structured interview, containing specific dispositions of issues. The collected content was necessary forthe creation and presentation of a case study. Thanks to the applied research methods, the situation, problems and plans for the future of young people who have been staying in a care and educational institution for many years have been known. Selected aspects of orphans’; relations with their carers were also considered. The research, together with the reference to the literature on the subject, allowed us to explore the causes and effects of social orphanage. The inability of the family to perform the functions assigned to it results in the fact that certain institutions are obliged to do so, as exemplified by the Family-type Care and Educational Centre in Włoszczowa. The pupils of this place enter the stage of adulthood with a lot of difficult experiences, which may hinder their functioning in adult life. Childhood and the period of early youth spent in a care and educational institution is conducive to the creation of strong relations between the children and their caregivers. It should be stressed, however, that the described organisation is not an alternative to a natural family, which is not so much unattainable, but incorrect from the point of view of the role that rests on the existence of individual forms of foster care.  

Celem niniejszej pracy jest analiza i interpretacja poznanych doświadczeń wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego we Włoszczowie. Na potrzeby niniejszych badań zastosowano metodę jakościową. Posłużono się analizą narracyjną, możliwą dzięki przeprowadzeniu wywiadu częściowo ustrukturyzowanego, zawierającego określone dyspozycje zagadnień. Zgromadzone treści były niezbędne w stworzeniu i przedstawieniu studium indywidualnych przypadków. Dzięki zastosowanym metodom badawczym poznano sytuację, problemy, a także plany na przyszłość młodzieży, która od wielu lat przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rozważono również wybrane aspekty dotyczące relacjiosób osieroconych z ich opiekunami. Badania, wraz z odwołaniem do literatury tematu pozwoliły zgłębić przyczyny i skutki sieroctwa społecznego. Niemożność realizowania przez rodzinę przypisanych jej funkcji powoduje, iż zobligowane zostają do tego określone placówki, czego przykładem może być Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego we Włoszczowie. Wychowankowie tego miejsca wkraczają w etap dorosłości z bagażem licznych trudnych doświadczeń, co może utrudniać ich funkcjonowanie w dorosłym życiu. Dzieciństwo i okres wczesnej młodości spędzone w placówce opiekuńczo-wychowawczej sprzyja wytworzeniu silnych relacji wychowanków z ich opiekunami. Należy jednak podkreślić że opisywana placówka nie stanowi alternatywy dla rodziny naturalnej, co jest nie tyle nieosiągalne, co nieprawidłowe z punktu widzenia roli, jaka spoczywa na istnieniu poszczególnych form pieczy zastępczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95528   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20181.211.224

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Apr 9, 2019

Number of object content hits:

794

Number of object content views in PDF format

899

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101424

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information